Новини

Фондация П.У.Л.С. успешно завърши двугодишния международен проект CHAPTER

CHAPTER e двугодишен проект, който обедини организации от 4 европейски държави – България, Исландия, Кипър и Португалия. Един проект, който си постави амбициозни цели – да постави на дневен ред темата за защита правата на децата и правото им да не бъдат удряни и наказвани телесно.

Сред основните цели на екипа на проекта бяха повишаване знанията и уменията на авторитетите – родители, учители и специалисти и повишаване на техните знания и умения за позитивно общуване, възпитание и родетелстване по възприемащ, конструктивен и пълноценен начин.

Базирано на най-добрите и успешни практики в Исландия, съобразено с националните контексти на страните – партньори екипът на проекта изгради цялостна методология за предотвратяване на телесното наказание и ефективни методи за реакция.

Проведохме две национални представителни проучвания и три национални информационни и сензитивиращи кампании, които повишиха осведомеността на обществото по темата телесно наказание, преживяванията и последиците за децата и юношите.

Поставихме основи на добра координация и мултидисиплинарна работа по случаи на деца, засегнати от телесно наказания. Екипи от специалисти работиха в градовете Перник, Благоевград и Дупница, където подкрепи повече от 200 деца. Сред основните задачи на специалистите екипа беше изграждане на мрежа за подкрепа при прилагането на мултидисциплинарен подход за подкрепа на децата, засегнати от телесно наказание.

Екипът на проекта започна своята работа с моментни микроанализи в страните България, Кипър и Португалия, който беше основата за търсене на най-добрите исландски практики, които биха били приложими в страните на партньорите.

Базирано на микроаназите и изследватите практики в Исландия екипът създаде и пилотира програма за обучители „Моето лично тяло – уважение и себеуважение“. Програмата има своята универсалност, но в същото време беше адаптирана и приложена в страните съборазно местните контексти. През целия период на създаване, адаптиране и прилагане екипът на проекта ползва супервизии на водещи експерти от Исландия
Основен резултат от проекта е създаването на цялостна методология за работа и обхващането на различни целеви групи - деца в различни възрастови групи, родители, бъдещи родители, специалисти, учители.
Екипите на проекта в България и Португалия пилотираха обучителни методики за деца на възраст 3-6, 8-12, 18-19, родители и бъдещи родители. В обученията участваха повече от 300 деца от двете държави. Участвалите родители и бъдещи родители в тренингите са повече от 400.

Проведените проучвания преди и след обученията категорично доказаха промяна в нагласите на децата и родителите и повишаване на тяхната чувствителност и информираност по темата телесно наказание.
Всички създадени информационни материали са достъпни на сайтовете на пьртньорите и създадената платформа в рамките на проекта. Създадените материали са предназначени за деца в посочените възрастови групи, родители и бъдещи родители, както и специалисти. Обратната връзка, която получаваме за материалите от партньори и граждани е, че са изключително полезни и подходящи за целевите групи. Основен подход в материалите е позитивното родителстване, преподаване и комуникация.

Проведохме 6 обущения с над 160 участващи специалисти от старните България, Кипър и Португалия. В обученията участваха специалисти от помагащите професии, НПО, доставчици на социални услуги и др. Създадохме специална програма за обучение на учители, която успешно беше пилотирана в трите държави.

През юни 2017 година в България се проведе Национална кръгла маса “Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание”. Събитието посатви началото на сътрудничеството между Фондация ПУЛС и Институцията на Омбудсмана на Република България по темата телесно наказание През следващите две години в страните партньори се проведоха още 4 кръгли маси, в които участваха над 200 водещи специалиста на местно и национално ниво.

На финално международно събитие, проведено под Висшия патронаж на Съвета на Европа и Омбудсмана на Република България бяха представени резулатите от проекта, основни изводи и препоръки за бъдещата работа в страните-партньрои по темата телесно наказание.

CHAPTER постави на дневен ред темата за телесното наказание и възможностите за предотвратяването му в 4 европейски държави. Специалистите от подкрепящите служби получиха достъп до знания, умения и ново разбиране за правата на децата, създаде се мрежа за подкрепа на деца засегнати от телесно наказания, поставиха се основите за мултидисциплинарна работа и сътрудничество по случаи на телесно наказание над деца. Всички създадени материали по проекта са достъпни за специалисти, родители и деца от цяла Европа на сайтовете на проекта. Създадената и пилотирана холистична програма за обучение достигна до деца, млади хора, родители, бъдещи родители и широката общественост. CHAPTER отвори нова страница в разбирането, че телесното наказание е насилие над деца и нарушава техните права.

 

Публикации

Всички материали, създадени в рамките на проекта на български език, можете да намерите в нашата библиотека.

Създадените брошури, наръчници и материали на португалски език са достъпни тук.

Наръчникът за обучители на гръцки език е достъпен тук.

chapter logosПубликацията е направена с финансовата подкрепа на програма Права, Равенство и Гражданство на ЕС. Съдържанието на публикацията е отговорност на нейния автор и не може да бъде приемана като официална позиция на ЕК.
Project title: Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional
Repression / Project number: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2023. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search