За Фондацията П.У.Л.С.

Image

Фондация “ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА” (“П.У.Л.С”) е българска неправителствена организация, регистрирана на 07.07.1999 г. Фондация “П.У.Л.С.” е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организация, осъществяваща обществено-полезна дейност, насочена към развитието и утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, както и защитата на човешките права.

От 31.10.2018 г. Фондация “П.У.Л.С.” е пререгистрирана, като е вписана в Търговския регистър и Регистъра за ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Мисия на Фондация П.У.Л.С.

Да работи за свят, свободен от насилие чрез предоставяне на помощ и подкрепа на хора, преживели насилие и повишаване чувствителността на обществото към проблема с цел елиминиране формите на насилие в човешките отношения.

 
 
 

Приоритети

Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и утвърждаване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие.

Фондацията работи в две основни насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация.

Първата се занимава със съществуващите обществени и институционални нагласи по отношение на случаите на домашно насилие, сексуално насилие, трафик, злоупотреба с деца, и възприема образователен подход, лобиране, застъпничество и планиране на инициативи и дейности в общността.

Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при работата. Ние акцентираме върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа и/или лечение на травмата.

ДИРЕКТНИ УСЛУГИ

Фондация “П.У.Л.С” е лицензиран доставчик на социални услуги за лица и деца, в т.ч. активно работи с целевите групи - “лица и деца в риск, пострадали от различни форми на насилие и трафик”, както и “лица и деца с наркотична зависимост и други рискови групи”, предлагайки както превантивни програми, така и програми за рехабилитация и интеграция

Image

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ “ТАТЯНА АРСОВА”

Центърът предлага комплексни услуги, насочени в помощ и подкрепа за лица и деца в риск, пострадали от насилие, трафик и други рискови групи, като основна част от програми по възстановяване:

 • Програма “Рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от насилие и/или в риск”. Основната цел на програмата за работа с пострадали е в насока на вторична и третична превенция; предотвратяване на повторното виктимизиране; защита; възстановяване и реинтеграция на пострадалите от насилие.
 • Програма “Рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от трафик и/или в риск”. Основната цел на програмата за работа с пострадали е в насока на вторична и третична превенция; предотвратяване на повторното виктимизиране; защита; възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.
 
 
 
 • Програма за консултиране на упражняващите насилие. Целта на индивидуалната програма е да предложи редица мерки от грижи за осмисляне, осъзнаване и преработване на насилническото поведение.
 • Здравна програма за намаляване на щетите от социално значими заболявания
 • 24-часова телефонна линия за пострадали от насилие 076/60 10 10 и 076/60 33 60 – телефонно консултиране

Програмите предоставят комплексни услуги от психологическа, социална, правна и здравна помощ и подкрепа, преодоляване на последствията от преживяното насилие и мобилизиране на ресурси за преодоляване на ситуацията на зависимост, изграждане на нагласи и умения за равнопоставено общуване.

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА И ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ И/ИЛИ ТРАФИК

Image

Услугата е делегирана държавна дейност, финансирана от републиканския бюджет. Кризисният център е с капацитет 12 места за настаняване.

Всички предоставяни услуги са безплатни за потребителите:

 • Звено за кризисна интервенция, с престой до 6 (шест) седмици.
 • Звено за психо-социална подкрепа, което предлага: престой във “Временния подслон” и рехабилитационни програми за психо-социална подкрепа, с престой до 6 (шест) месеца.

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА В РИСК И/ИЛИ ИЗЛИЗАЩИ ОТ КРИЗИСНИ ЦЕНТРОВЕ

Image

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, за придобиване на умения за самостоятелен начин на живот.

Предлаганите услуги се основават на психо-социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко прието лице, с акцент подготовка за самостоятелен живот.

ПРОГРАМА “ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТРАФИК НА ХОРА”

Image

Програмата е предназначена за широката общественост, както и за отделни социални групи: ученици, родители, учители и директори на училища, институции, маргинализирани групи, медиите.

 • Обучения за професионалисти
 • Обучения за родители
 • Обучения за деца и млади хора
 • Кампании
 • Младежки клуб “Да бъдем приятели

Свържете се с нас

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search