КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР

Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие и/или риск от трафик

Image

КРИЗИСНИЯТ ЦЕНТЪР  е комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.  

Цел и задачи на предоставяната услуга:

Основната цел на услугата „КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР за лица пострадали от насилие или жертви на трафик”  е да намали насилието в семейството, както и подобряване на грижата за деца, юноши и майки, живеещи в/или пострадали от насилие чрез предоставяне на лесно достъпни услуги в общността като алтернатива на институционалния подход към тези случаи. 

От друга страна целта на изграждането му е да поема и неотложни случаи на преживяно насилие над деца и жени и да осигури защитено пространство за пострадалите в периода до разрешаване на кризата.  

С предоставянето на услугата се цели и превенция на насилието над жени и деца;  ресоциализация и реинтеграция на жени и деца, пострадали от домашно насилие или жертва на трафик, както и въздействие върху семействата и средата на развитие на деца и семейства в риск;

Дейности:

Осигуряване на основни жизнени потребности:

 • защитено пространство /убежище / където потребителя да бъде в безопасност,
 • предоставяне на здравословна храна,
 • подсигуряване на профилактика, а при необходимост и лечение.

Предоставяне на социалната УСЛУГА „Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик” наричана за краткост „Кризисен център” е 24 часова програма, към Фондация „П.У.Л.С." за кризисно настаняване и рехабилитация на лица, пострадали от насилие или жертви на трафик, която предлага комплекс от услуги, включващи:

1. Звено за кризисна интервенция, което предлага престой в „Кризисното звено”;
Капацитетът на „Кризисното звено” е :
3 (три) легла –за кризисно настаняване на лица, пострадали от насилие, като лицето се настанява в „Кризисното звено” със срок на престоя  до 6 (шест) седмици.

2. Звено за психо-социална подкрепа, което предлага:

 • престой във „Временния подслон” и
 • рехабилитационни  програми за  психо-социална подкрепа.

Капацитетът на „Временния подслон” е:
9 (девет) легла – за настаняване в подслона на лица пострадали от насилие, като в извънредни, кризисни ситуации могат да бъдат настанени още 3 (три) нуждаещи се.

Времето за престои в Кризисния център не може да бъде повече от 6(шест) месеца. В извънредни ситуации престоя може да се удължи до 1 (една) година.

Настаняване в „Кризисното звено”:

Целта е в случаите, когато пострадалия е за настаняване в Кризисния център, възможно най-бързо да се направи оценка на причините довели до конкретната ситуация и да се направи избор на най-подходящата алтернатива за действие. Различните алтернативи за действие, предполагат и различна продължителност на престоя в Кризисното звено, което е в пряка връзка от времето необходимо на Водещия на случая да оцени конкретната ситуация и да изгради бъдещия план за действие. Настаняване на най- рисковите случай от страна на медико-санитарни  и социални проблематики.

Настаняването се извършва от ръководителя на Кризисното звено или от дежурния консултант, приел заявката в срок до 24 часа.

При настаняването в Кризисното звено и през време на престоя, на пострадалото лице се предлага:

 • Първичен тоалет на пострадалия, смяна на дрехи, настаняване.
 • Преглед от медицинско лице /мед. сестра/ за физически наранявания, травми, заразни кожни заболявания и паразити.
 • Взимане на фекална проба за заразни чревни заболявания при налична симптоматика или дълго скиталчество, или когато се касае за дете.
 • При необходимост преглед от лекар - специалист за регистрация на сериозни наранявания и насочване към Съдебна медицина за издаване на нужния документ.
 • Регистриране на хронични физически заболявания /астма , диабет, хипертония и др. сърдечно съдови заболявания/. Тези заболявания могат да се регистрират при възрастните след провеждане на целенасочено интервю. При преглед на децата за по-добра ефективност е желателно медицинското лице да бъде с детски профил на образование.
 • Провеждане на оценъчно интервю от психолог за регистрация на продроми на психично заболяване и изследване за минали психотични епизоди, както и изследване на възможността за наличие на наркоманна зависимост и интелектуални нарушения.
 • Първична психологична оценка на психичното състояние на нуждаещия се и оценка на ресурсите му за справяне с кризисната ситуация. Психологичната оценка се прави от консултант /психолог или клиничен социален работник/, чиято терапевтична работа има за цел да подпомогне функционирането на пострадалия и справянето му с травматичната ситуация. При децата това се съпътства със своевременно подаване на сигнал до отдела за “Закрила на детето” и при  необходимост до полицията и прокуратурата.

Настаняване във „Временния подслон”:

След изтичане на срока на престой в „Кризисното звено”, при необходимост  се предлага настаняване във „Временния подслон”.

Социалните услуги, които се предлагат през време на престоя в подслона се предоставят както в краткосрочен - до 3 (три) месеца, така и в дългосрочен план - до 6 (шест) месеца (по изключение - до 1 година).

Престоят на настанените във „Временния подслон” дава възможност на работещия по случая консултант да изследва основите потребности на пострадалия, да направи адекватна формулировка за наличния капацитет на личността и близкото му обкръжение. При изработването на „Плана за грижи”, изходната точка са причините довели до ситуацията на риск и създаването на сигурна и защитена среда. Това предполага изработването на индивидуални предписания за всеки отделен казус и съответно прилагане на индивидуален подход към всеки пострадал.

Индивидуалната работа води до различно организиране на времето им на престои в подслона. Част от лицата, ползващи услугата може да бъдат на “свободен” режим по време на престоя си в Центъра и няма да прекъсват  ежедневните си ангажименти и задължения. В други случаи, когато живота на пострадалия е в риск или е пряко застрашен поради някаква причина, той може да  бъде под строго наблюдение и няма да напуска границите на Центъра, докато заплахата за живота му не бъде отстранена.

Свържете се с нас

 • (+35976) 60 10 10

 •   (+35976) 60 33 60

 • office@pulsfoundation.org

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2024. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search