Реализирани проекти

ELFO – Овластяване на настойници, законни представители и приемни семейства на деца, лишени от родителска грижа срещу насилието чрез правата на детето

Elfo 300x225Проектът ELFO има за цел разработването на процес на изграждане на капацитет и подкрепа за настойници, приемни семейства и законни представители на децата, лишени от родителски грижи в Италия, Испания, Португалия, Гърция и България в продължение на период от 24 месеца, от декември 2016 г. до края на от ноември 2018.

Проектът е подкрепен от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз.

Партньорските страни по проекта са DCI – Defence for Children Италия (Италия); Defence for Children -Испания (Испания); CESIS (Португалия); ARSIS (Гърция) и Фондация “П.У.Л.С.” (България). Освен това, във всяка страна по проекта има официалната подкрепа на местната власт: Община Генуа (Италия); Регионалните служби за грижа за децата (Испания); Националната комисия за насърчаване и защита на правата на детето (Португалия); Дирекцията за социални грижи, област Централна Македония (Гърция) и Регионалната дирекция за социално подпомагане на Перник (България).

Основната цел на проекта е да се подобри нивото и качеството на защита на децата, жертви или потенциални жертви на насилие чрез овластяване на настойници, законни представители и приемни родители на деца, лишени от родителски грижи в обхвата на една интегрирана рамка за закрила на детето.

 

За да се постигне тази обща цел, ELFO ще се стреми към постигането на три специфични цели чрез свързаните дейности:

Подобряване компетенциите на настойници, законни представители и приемни родители да защитават и насърчават правата на децата, жертви или потенциални жертви на насилие през процес на изграждане на капацитет и обучение. След първия период на анализ на националния контекст и мапинг на групите за обучение, ще бъде разработен обучителен модул и ще бъдат проведени обучителните сесии във всяка страна.
Подкрепа и интегриране на тези функции в рамките на системата за препращане, с оглед повишаване ефективността на справките в системата за закрилата на детето. Предвидени са срещи на многостранното сътрудничество с ключови участници, както и последващи срещи с обучаваните във всяка страна по време целия проект. Ще бъде разработен инструмент за информация и подкрепа, който да бъде разпространен сред участниците в проекта.
Да се поддържа, приемната и да разширява качествената семейна приемна грижа, както и базираните в общността отговори на насилието срещу деца, като основни компоненти на системите за закрила на детето. След определянето на стратегия за информация и повишаване на осведомеността, ще се извършат някои дейности, като: организация на информационни дни във всяка страна, разпространение на развитието на проекта чрез медиите и социалните мрежи, създаване на рекламно видео, разпространение на резултатите от проекта по време на заключителното събитие в Италия.

Програма за обучение на настойници и приемни родители

В рамките на проекта беше създадена обучителна програма за настойници, приемни родители и попечители. Програмата е достъпна тук.

Насоките за прилагане на програмата са достъпни тук.

В България бяха обучени над 60 приемни родители и настойници. Те участваха в специално организираните обучения и супервизии.

ОЦЕНКА за функционирането на системата и на ситуацията по отношение на защитата и грижата за деца, лишени от родителски грижи в република България

001 — BG — Bulgarian national assessment on guardinaship and foster care

 

Изтеглете брошурата

Свържете се с нас

  • (+35976) 60 10 10

  •   (+35976) 60 33 60

  • pulse.women@gmail.com

  • pulse.aids@gmail.com

Банкова сметка за дарения

Получател / Титуляр:

Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Всички права запазени © 2021. Фондация П.У.Л.С. Уеб агенция Kaya Pro Ltd.

Search