Насилието в семейството и в обществото е реалност. Реагирай, преди да е твърде късно!

15 години Фондация П.У.Л.С.

На 07.07.2014 г. екипът и доброволците на Фондация „П.У.Л.С.”, гр. Перник отбелязва 15 години от създаването на организацията.

Фондация „П.У.Л.С.” се създаде във време, когато в България нямаше Закон за Закрила на детето, Закон за Защита срещу домашното насилие, Закон срещу трафика, a човешките права бяха абстрактни дискурси. Бяха времена, в които интересът към човешките преживявания и човешкото страдание бяха признак на незрялост, а индивидът все още не беше ценност.

За 15 години Фондация П.У.Л.С. се превърна в организация, определяща стандартите за грижа към пострадали от насилие и трафик хора чрез предоставяне на комплекс от услуги – кризисен център, защитено жилище, рехабилитационни програми за възстановяване след травмата и юридически услуги.

През изминалите години Фондация „П.У.Л.С.” участва в обединяването на усилията на десет други организации в Алианс за Защита срещу насилието основано на полов признак Фондация „П.У.Л.С.” е член и на Национална Мрежа за Децата (НМД)- неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата. Фондация „П.У.Л.С.” влиза и в състава на Консултативен съвет за младежка политика /КСМП/, който е обществен консултативен орган към Кмета на Община Перник и работи по въпросите на местната младежка политика.

През 2009 г., Фондация „П.У.Л.С.” беше удостоена с Награда за мир на Фондация Die Schwelle (Threshold Foundation), Бремен, Германия, за дейността си в областта на защита на българските жертви на трафик.
В момента Фондация „П.У.Л.С.” работи в три основни програми:
1. Превенция на насилието чрез неформално обучение, младежки дейности, повишаване на осведомеността, организиране на събития, конференции. Младежкият клуб „Да бъдем приятели” към организацията се състои от 20 посветени млади хора. Те участват в образователните дейности на организацията на доброволни начала, организират пет Стаи на доверието в пет училища в града, които работят като информационни центрове за ученици.
През последните няколко години организацията разшири фокуса на работа на Програма Превенция като възприе Резилианс-подхода при работа с деца и млади хора, а именно акцентиране не толкова върху насилието, травматичните преживявания и последиците от него, а по-скоро върху силните страни на обкръжението и личността, които са фактори за нормално развитие в трудни условия.
2. Интеграция и рехабилитация на лица и деца, жертви на насилие, чрез предоставяне на Рехабилитационни програми. В рамките на рехабилитационната програма екипът на Фондация „П.У.Л.С.” работи в сътрудничество с държавните институции (ДСП, Полиция, Съд, Прокуратура), за да осигури закрила на жените и децата, пострадали от насилие, да установи добри практики в областта на case-management (водене на случай) и да подпомогне съдебно преследване на извършителите и ефективното прилагане на ЗЗДН, ЗЗД и Закона за защита срещу трафика в България.

Фондация „П.У.Л.С.” предлага Програма по кризисно посрещане и настаняване на случаи на насилие. Капацитетът на социалната услуга „Кризисен център за лица пострадали от насилие или жертва на трафик”, на територията на община Перник е от 12 (дванадесет) лица, като капацитета от 8 легла е услуга със статут на делегирана от държавата дейност и отговаря на стандартите и критериите за социални услуги в общността.

Общият брой клиенти, потърсили консултация и подкрепа в организацията през 2013 г. е 611. Най-голям процент са случаите свързани с насилие и злоупотреба и/или трафик на хора, а също и по проблеми с развитието или поведението при детето, тревожности и стрес, семейни отношения.
3. Програми на Министерството на здравеопазването – Превенция на ХИВ/СПИН сред интервенозно употребяващи”, „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, –„Превенция на ХИВ/СПИН сред младите с най-голям риск (15-24 г.)”

През април 2004 г. към Фондация “П.У.Л.С.” беше открита Служба за превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Програмата, която се реализира в рамките на тази служба, е свързана с поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ сред лицата, употребяващи венозно наркотици. Към Организацията има създаден Дроп-ин център, където ежедневно се предоставят услуги на клиенти от целевата група. През 2013 г. броят на достигналите лица от целевата група бе 260 души.

От 2009 г. до октомври 2012 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” работи и по програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Проектът цели ограничаване на разпространението на туберкулоза сред лицата, употребяващи наркотици и алкохол.

От април 2010 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” и доброволците на Младежкия клуб „П.У.М.А.С.” изпълняват дейности по Компонент 7 – „Превенция на ХИВ / СПИН сред младите с най-голям риск (15-24 г.)” чрез разширяване на обхвата на превантивните дейности за младите хора. Дейностите им са свързани с работа на терен за достигане до уязвими групи млади хора, които имат рискови сексуални практики.

Comments are closed.

 • Приемно време

  Понеделник и четвъртък
  13:00 – 17:30 ч

  Вторник, сряда и петък
  9:30 – 17:30

 • Контакти:

  Електронна поща:
  pulse.women@gmail.com

  Телефони:
  (+35976) 60 10 10
  (+35976) 60 33 60

 • Банкова информация за дарение:

  БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРЕНИЕ

  Получател/Титуляр:Фондация П.У.Л.С.
  IBAN: BG54UNCR96601084291413
  BIC: UNCRBGSF
  При банка: Уникредит Булбанк

Страницата ни е в процес на актуализация. Молим да ни извините за причиненото неудобство.Download